کابینت کلاسیک

کابینت کلاسیک : آشپزخانه‌ی کلاسیک شامل شکل های دکوری بیشتر، مانند تاج ها، شیشه ها و درب های کار شده است. شما آشپزخانه های کلاسیک را به احتمال زیاد با نمونه های طرح چوب رنگ کرم و قهوه‌ای از قبیل چوب گردو، راش و یا بلوط که زیبایی طبیعی چوب را نشان می دهند دیده اید.

کابینت کلاسیک امکان دارد با رنگ های موج نما یا پوششی پرداخت شوند. وجه تمایز اساسی این سبک، مخفی شدن هرچه بیشتر اثاثیه در پشت کابینت هاست.

نمونه های طراحی کابینت کلاسیک طراحی شده توسط شرکت ارسی

[کابینت پولیشی]
Deep Color (2)
Deep Color (3)
Deep Color (4)
Deep Color (5)
Deep Color (6)
Deep Color (7)
Deep Color (8)
Deep Color (9)
Deep Color (10)
Deep Color (11)
Deep Color (12)
Deep Color (13)
Deep Color (14)
Deep Color (15)
Deep Color (16)
Deep Wood (1)
Deep Wood (2)
Deep Wood (3)
Deep Wood (4)
Deep Wood (5)
Deep Wood (6)
Deep Wood (7)
Deep Wood (8)
Deep Wood (9)
Deep Wood (10)
Deep Wood (11)
Hanging Kitchen (1)
Hanging Kitchen (11)
Hanging Kitchen (10)
Hanging Kitchen (9)
Hanging Kitchen (8)
Hanging Kitchen (7)
Hanging Kitchen (6)
Hanging Kitchen (5)
Hanging Kitchen (4)
Hanging Kitchen (3)
Hanging Kitchen (2)
Minimal (1)
Minimal (2)
Minimal (3)
Minimal (4)
Minimal (5)
Minimal (6)
Minimal (7)
Minimal (8)
Minimal (9)
Minimal (10)
Minimal (11)
Minimal (12)
Minimal (13)
Minimal (14)
Minimal (15)
Minimal (16)
Minimal (17)
Minimal (18)
Minimal (19)
Shiny Glass (1)
Shiny Glass (2)
Shiny Glass (3)
Shiny Glass (4)
Shiny Glass (5)
Shiny Glass (6)
Shiny Glass (7)
Shiny Glass (8)