کابینت مدرن

سبک مدرن، طرحی است که از تقارن و حداقل جابجایی در اشکال استفاده می نماید. مهمترین تاکید آشپزخانه‌ مدرن، ساده بودن آن است که خطوط افقی و جزئیات آن کمک به پر رنگ شدن اثاثیه، در نمای آشپزخانه می نماید.

چند نمونه از سبک‌هایی که در طراحی مدرن استفاده می‌شود را می‌توانید اینجا ببینید

Shiny Glass (1)

سبک مدرن، طرحی است که از تقارن و حداقل جابجایی در اشکال استفاده می نماید. مهمترین تاکید آشپزخانه‌ مدرن، ساده بودن آن است که خطوط افقی و جزئیات آن کمک به پر رنگ شدن اثاثیه، در نمای آشپزخانه می نماید.

Shiny Glass (8)
Shiny Glass (7)
Shiny Glass (6)
Shiny Glass (5)
Shiny Glass (4)
Shiny Glass (3)
Shiny Glass (2)
Deep Wood (11)
Deep Wood (10)
Deep Wood (9)
Deep Wood (8)
Deep Wood (7)
Deep Wood (6)
Deep Wood (5)
Deep Wood (4)
Deep Wood (3)
Deep Wood (2)
Deep Wood (1)
Deep Color (16)
Deep Color (15)
Deep Color (14)
Deep Color (13)
Deep Color (12)
Deep Color (11)
Deep Color (10)
Deep Color (9)
Deep Color (8)
Deep Color (7)
Deep Color (6)
Deep Color (5)
Deep Color (4)
Deep Color (3)
Deep Color (2)
Deep Color (1)
Minimal (1)
Minimal (2)
Minimal (3)
Minimal (4)
Minimal (5)
Minimal (6)
Minimal (7)
Minimal (8)
Minimal (9)
Minimal (10)
Minimal (11)
Minimal (12)
Minimal (13)
Minimal (14)
Minimal (15)
Minimal (16)
Minimal (17)
Minimal (18)
Minimal (19)
Hanging Kitchen (1)
Hanging Kitchen (11)
Hanging Kitchen (10)
Hanging Kitchen (9)
Hanging Kitchen (8)
Hanging Kitchen (7)
Hanging Kitchen (6)
Hanging Kitchen (5)
Hanging Kitchen (4)
Hanging Kitchen (3)
Hanging Kitchen (2)