اداری – تجاری

در طراحی واحدهای اداری، نحوه قرار گرفتن پارتیشن ثابت یا متحرک، ترکیب‌بندی رنگ فضا و نحوه چیدمان، می‌تواند این امکان را به شما بدهد تا در فضاهای مختلف طراحی متفاوتی را متناسب با واحد تجاری خود تجربه کنید.