اداری – تجاری

در طراحی واحدهای اداری نحوه قرار گرفتن واحدها به صورت پارتیشن ثابت و متحرک می‌تواند این امکان را به شما بدهد تا در فضاهای مختلف طراحی متفاوتی را متناسب با واحد تجاری خود تجربه کنید.

Komod (1)
Komod (2)
Komod (3)
Komod (4)
Komod (5)
Komod (6)
Komod (7)
Komod (8)
Komod (9)